Đồ sứ cổ : Bình dáng củ tỏi huyết đĩa

Niên đại: Đầu thế kỳ 20.
Kích thước: Chiều cao 38 cm.
Tình trạng: bị dập thân và bị sửa tí miệng như hình chụp.

Bình dáng củ tỏi vẽ rồng ẩn men huyết đĩa…

 Đồ sứ cổ : Bình dáng củ tỏi huyết đĩa
 Đồ sứ cổ : Bình dáng củ tỏi huyết đĩa
 Đồ sứ cổ : Bình dáng củ tỏi huyết đĩa
 Đồ sứ cổ : Bình dáng củ tỏi huyết đĩa
 Đồ sứ cổ : Bình dáng củ tỏi huyết đĩa

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>